forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Образец договора купли-продажи кирпича.

Д О Г О В І Р  № ____

КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ ЦЕГЛИ

 

         м. Біла Церква                                                                                                ___ _________ 2016  р.

 

 

ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ “Білоцерківські будматеріали”, платник податку на загальних підставах, в особі  генерального директора Кононенко В.О., що діє на підставі Статуту з одної сторони, та

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________ для ________________________________, з другої сторони,  уклали даний договір про наступне :

 

         1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1  ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність (продати) ПОКУПЦЮ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного ДОГОВОРУ.

1.2  Найменування товару – цегла керамічна лицьова.

Виробник товару – ТОВ «Білоцерківські Будматеріали». Місцезнаходження товару – м. Біла Церква.

1.3 Кількість товару та асортимент:

 

№п/п

Найменування

Марка

Кількість, пак.

Кількість, шт..

1

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

1.4   Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЕВІ при завантажені: видаткова накладна, сертифікат якості.

 

                   2.    ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 За якістю товар, що продається повинен відповідати вимогам ДСТУ БВ 2.7-61-97 «Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови», сертифікатом відповідності

2.2 Контроль виробництва товару на кожному етапі технологічного процесу виробництва здійснюється випробувальною лабораторією ТОВ «Білоцерківські Будматеріали».

 

3.   СТРОКИ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

УПАКОВКА ТОВАРУ

3.1  ПОКУПЕЦЬ отримує товар за місцезнаходженням товару.

3.2  Товар може бути переданий ПОКУПЦЮ з моменту оплати вартості товару на протязі 7-и місяців, але не пізніше ніж до ___ _____2016 року.

3.3  Товар , що продається повинен бути упакований у поліетилен на дерев'яних піддонах. Вартість пакування та дерев'яних піддонів враховано у вартості товару .

3.4 Перехід права власності на товар від ПРОДАВЦЯ ПОКУПЦЮ відбувається в момент отримання товару

3.5 Перехід ризиків на товар від ПРОДАВЦЯ ПОКУПЦЮ відбувається в момент отримання товару.

 

       4.    ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

4.1  Ціна товару є договірною і відзначається в розмірі:

    -  _________ – _______грн. з ПДВ/шт. 

4.2  Відомості стосовно цін на товар (партію товару), що продається за даним договором, є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню.

4.3  Загальна вартість договору становить _______________ (___________________________  грн. _____ коп..),  що не враховує вартість доставки.

4.4 Клієнт має право збільшити заказ на 10% по цінам згідно даного договору.

 

                  

 

                      5.     ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1   Розрахунки за товар ПОКУПЕЦЬ здійснює у безготівковій формі шляхом попередньої 100% оплати вартості товару.

5.2 У разі порушення ПОКУПЦЕМ умов оплати товару визначених даним договором, ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовити ПОКУПЦЮ у отриманні товару

 

                 6.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1   ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний відвантажити товар ПОКУПЦЮ в строки передбачені договором.

6.2  ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити вартість товару та вивезти товар з території ПРОДАВЦЯ до ___ _________  2016 року.

 

                             8.     ФОРС-МАЖОР.

8.1   Сторони звільняються від часткової або повної відповідальності за виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), передбачити які неможливо на момент підписання Даного Договору, а саме: пожежі, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, саботаж, громадські заворушення, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а також інші обставини, які знаходяться поза межею контролю Сторін і які неможливо передбачити та/або/ попередити розумними діями, які прямо або опосередковано обмежують Сторони у виконанні ними своїх зобов'язань.

           9.     ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

9.1   Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє

до  ___ __________  2016 року, або до повного виконання обов'язків  Сторін за даним Договором.

 

                                10.      АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

   ПРОДАВЕЦЬ:    

                                

ТОВ “Білоцерківські будматеріали”

 

Юридична адреса:  09109, Україна,

Київська  обл., м. Біла Церква,

вул. Київська, 52

                                                                    

 

Генеральний  директор                          

 

 ___________________Кононенко В.О.   

 

ПОКУПЕЦЬ:

 

____________________________

Фактична та юридична адреса:  ______

__________________________________

ІНН    ____________________________

м/т. ______________________________                             

ФО ______________________________

Адреса: __________________________

м/т.______________________________

дом. _____________________________

 

 

 

 

___________________________

 

 

___________________________